Solární systémy    Tepelná čerpadla     Fotovoltaika     Anody hořčíkové      Anodes Mg        Ceníky
  sunTOC Zlín    :  575570504,   603 436 680,   Fax575570505     suntoc@suntoc.cz
 Úvod                                           Solární systémy     Tepelná čerpadla     Fotovoltaika     Ceníky
Nejlevnější ohřívače vody na   http://www.ohrivace-levne.cz
                                                                                                            

Tepelná čerpadla

Energie prostředí - nízkopotenciální teplo obsažené v zemi vodě i ve vzduchu vzniká jako důsledek dopadající sluneční energie a jako důsledek geotermální energie. V našich podmínkách lze tuto energii využít pomocí tepelných čerpadel.

Tepelné čerpadlo umožňuje odnímat teplo okolnímu prostředí, převádět je na vyšší  teplotní hladinu a předávat jej pro potřeby vytápění nebo pro přípravu teplé užitkové vody.

Při předpokladu že vytápění objektu je řešeno  jako teplovodní máme nejčastěji tyto možnosti využití :

z okolního vzduchu     „vzduch-voda“

 
vzduch se ochlazuje ve výměníku tepla umístěném vně, případně uvnitř budovy
tyto instalace jsou cenově nejvýhodnější ( odpadají náklady na zhotovení hlubinných vrtů, zemních kolektorů ….

Je nutno najít vhodné umístění vnější jednotky ( hlučnost, omezení průtoku vzduchu, námrazy)

 

z půdy          „země-voda“

půda se ochlazuje tepelným výměníkem z polyethylenového potrubí plněného nemrznoucí směsí a uloženého do výkopu ( zemní kolektor ) nebo do vrtů. Půdní kolektor se umísťuje vedle objektu v nezámrzné hloubce. Trubky se ukládají nejméně 0,6m od sebe. Velikost takovéto plochy je asi trojnásobkem plochy vytápěné. Potrubí je také možno ukládat ve tvaru uzavřených smyček do výkopového kolektoru o hloubce 2m a šířce 0,9m. Na 1kW výkonu je potom potřeba 5-8metrů délky výkopu.

Velmi často se využívá i vrtů hlubokých až 150m. Vrty se umísťují v blízkosti stavby nejméně 10m od sebe. Na 1kW výkonu tepelného čerpadla je potřeba 12-18 m hloubky vrtu podle geologických podmínek.

Instalace těchto typů tepelných čerpadel je poměrně dražší , výhodou jsou stálé podmínky na straně primárního zdroje (teplota půdy). Při nesprávné velikosti kolektorů může docházet ke konci topné sezóny k promrzání půdy v blízkosti kolektoru.

 

z podzemní vody   „voda-voda“

Voda se odebírá ze sací studny a po ochlazení se vypouští do druhé, takzvané vsakovací studny.

Výhodou těchto instalací je stálá teplota vody během celého roku, nižší pořizovací náklady než u předchozího případu.

Důležité je však chemické složení vody a hlavně vydatnost zdroje vody, kterou je nutno ověřit dlouhodobou čerpací zkouškou.

 

Princip činnosti tepelného čerpadla

Ve výparníku odnímá chladivo za nízkého tlaku a teploty teplo ochlazované látce (zdroji nízkopotenciálního tepla). Dochází k varu a kapalné chladivo přiváděné do výparníku se postupně mění v páru. Páry chladiva jsou z výparníku odsávány a stlačeny kompresorem na kondenzační tlak.  V kondenzátoru předávají kondenzační teplo ohřívané látce a mění své skupenství na kapalné. Kapalné chladivo je je po snížení tlaku přiváděno zpět do výparníku, kde doplňuje vypařené chladivo.

 

                

  

topný faktor  je poměr tepelného výkonu k příkonu kompresoru resp. Energie dodané pro ohřev k energii spotřebované.

 

Maximální pracovní teplota na výstupu tepelného čerpadla je 55°C. Čím menší rozdíl hladin teplot musí tepelné čerpadlo překonávat tím méně energie spotřebuje. Proto je  výhodné napojení na nízkoteplotní vytápěcí systém podlahové vytápění případně velkoplošné radiátory.

Pokrytí celé spotřeby tepla  tepelným čerpadlem je neekonomické, proto se systém doplňuje dalším zdrojem tepla nejčastěji elektrokotlem. Systém pak pracuje v tzv. bivalentním provozu. Instalovaný výkon tepelného čerpadla bývá 50-75% maximálního výkonu.

U správně navržených systémů bivalentní zdroj dodává pouze 10-15% celkové spotřeby tepla.

Elektrická přípojka musí umožnit připojení tepelného čerpadla (dostatečný příkon)

Státní dotace od SFŽP (státní fond životního prostředí) je poskytována do výše 30% (max. 100tis Kč) z celkové ceny instalace.

 

 

  sunTOC Zlín    :  575570504,   603 436 680,   Fax575570505    suntoc@suntoc.cz
Ing. Tomáš Kalina, Březolupy 74,  DIČ : CZ6304261722, IČO : 18808549
VTP servis Zlín s.r.o. Chmelnická 445 761 36 Zlín-Prštné